Gebruikersvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Lederstudio Academy

 

 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     De klant: de natuurlijke persoon/rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Lederstudio Academy. Lederstudio Academy is de commerciële werknaam voor het aanbod inzake live en online cursussen, digitale downloads van patronen en werkbeschrijvingen en informatiedocumenten van Lederstudio.be (uitbatingsnaam opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen) van Transmed bv.

2.     Het aanbod: diensten die worden aangeboden door Lederstudio Academy, met inbegrip van maar niet beperkt tot cursussen, workshops, trainingen, informatieve documenten, adviesgesprekken, lesprogramma’s, patronen, werkbeschrijvingen.

3.     Externe partner: een trainer/lesgever die door Lederstudio Academy wordt ingehuurd om (een deel van) de overeengekomen diensten te verzorgen.

4.     Het platform: de aanbieder van het leer management platform, in casu Maatos, waarop Lederstudio Academy haar website heeft gebouwd en de cursussen en producten worden aangeboden.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Lederstudio.be

Transmed bv

Zaakvoerder: Nathalie Homblé

Monnikenwerve 111

8000 Brugge

info@lederstudio.be

BTW BE0455.685.313

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lederstudio Academy en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Lederstudio Academy en de klant.

2.     Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Lederstudio Academy en klant deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

3.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de klant beschikbaar gesteld via de website academy.lederstudio.be. De klant verklaart bij elke aankoop zich akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden.

4.     Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Lederstudio Academy en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming

1.     De overeenkomst tussen Lederstudio Academy en klant komt tot stand door:

•     ofwel door invulling van het online inschrijvingsformulier voor een lidmaatschap of het digitaal aankopen van het online aangeboden cursusproduct of digitaal download product,

•    ofwel door een bevestiging van Lederstudio Academy aan de klant na een telefonische aanmelding of een inschrijving via e-mail, na betaling van de kosten voor het product van de overeenkomst.

2.     De klant die een training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-) participanten, die hij/zij aanmeldt.

3.     Bij het aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk. Lederstudio Academy ziet af van elke verantwoordelijkheid indien een minderjarige zonder toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger een transactie heeft bevestigd via een online aankoop. 

 

Artikel 5 – Cursussen

1.     Lederstudio Academy en haar externe partners spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursussen. 

2.     Lederstudio Academy behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof.

3.     Lederstudio Academy behoudt zich het recht voor aanpasssingen aan te brengen aan bestaande cursussen. Tijdens aanpassingen kan een cursus kortstondig niet toegankelijk zijn. Deze werkzaamheden worden beperkt tot blokken van maximum 60 minuten.

 

Artikel 6 – Betaling

Algemeen

1.     Lederstudio Academy treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling en zorgt voor een veilige webomgeving. 

2.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

3.     De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lederstudio Academy te melden.

Cursussen/digitale downloads

 

1.     De deelnamekosten van alle cursussen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en online te voldoen via één van de betaalmethoden aangeboden via de website van Lederstudio Academy. Na inschrijving en betaling heeft de cursist direct toegang tot de leerstof van de actuele versie van de cursus. Een aantal cursussen in ons aanbod zijn dynamisch, en worden dus in de loop van de tijd verder aangevuld. Lederstudio Academy behoudt zich het recht voor deze tijdstippen zelf te bepalen. Lidmaatschappen hebben in elk geval een dynamische inhoudt. Dit wordt op de website van Lederstudio Academy duidelijk uitgelegd. Klachten over een nog onvolledig aanbod op een gegeven moment zijn dus niet ontvankelijk. 

2.     Bij een lidmaatschap dat over een verspreide periode van 12 maanden wordt betaald engageert de klant zich tot een regelmatige automatische betaling van het maandelijks verschuldigde bedrag. De klant verklaart kennis genomen te hebben van het feit dat deze maandelijkse betalingen via het betaalsysteem op de website van Lederstudio Academy worden uitgevoerd via automatische incasso. Indien het systeem in de onmogelijkheid verkeert om deze betalingen te innen wegens een weigering van de klant of wegens onvoldoende saldo, wordt de klant gecontacteerd. Indien de klant alsnog niet overgaat tot de betaling van het verschuldigde maandsaldo, wordt de klant geschrapt als gebruikter van de cursussen die in het lidmaatschap worden voorzien. Terugbetaling van reeds betaalde deelbetalingen is niet mogelijk. 

3.     Bij een lidmaatschap dat volledig is vooruitbetaald is bij annulering door de klant geen restitutie mogelijk.

4.     Bij aankoop op de site van digitale downloads worden de downloadbare producten direct na aankoop ter beschikking gesteld van de klant. Ook hier is geen herroepingsrecht mogelijk (zie hoofdstuk Annulering/Herroepingsrecht)

 

Artikel 7 – Annulering/Herroepingsrecht

 

1.     Een overeenkomst voor het volgen van een online cursus/de aankoop van een digitaal product die direct bij aanmelding/aankoop kan gestart of gedownload worden, kan niet herroepen worden.

2.     Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen voordat de bedenktijd is afgelopen. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, wat u moet aanvinken bij elke aankoop, geeft de klant uitdrukkelijk toestemming om de overeenkomst onmiddellijk uit te voeren en erkent de klant dat hij/zij het recht om de overeenkomst te herroepen verliest zodra het downloaden of streamen van de digitale inhoud is begonnen. 

3.     De digitale download producten worden na betaling direct ter beschikking gesteld van de klant. Het product wordt dus onmiddellijk geleverd en is digitaal downloadbaar, waardoor de wettelijke herroepingstermijn onmiddellijk is verstreken. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, wat u moet aanvinken bij elke aankoop, geeft de klant uitdrukkelijk toestemming om de overeenkomst onmiddellijk uit te voeren en erkent de klant dat hij/zij het recht om de overeenkomst te herroepen verliest zodra het downloadbare product ter beschikking is gesteld door Lederstudio Academy.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1.     Met het aanbieden van een cursus, lesprogramma, of digitaal downloadbaar product met werkbeschrijving, aanvaardt Lederstudio Academy een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Lederstudio Academy geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan Lederstudio Academy de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Lederstudio Academy noch de externe partners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

2.     Lederstudio Academy is niet aansprakelijk voor door de klant dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door klant of enige derde van door Lederstudio Academy verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde training, of advies.

3.     Lederstudio Academy gerandeert de klant niet dat het gebruik van het aanbod u bepaalde resultaten zal opleveren, en is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook die de klant neemt op basis van de informatie die de klant door middel van het aanbod heeft verkregen.

4.     Bij een overeenkomst met betrekking tot een training/cursus die uitgevoerd wordt door een externe partner kan Lederstudio Academy niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van afspraken door deze partner, noch is Lederstudio Academy verantwoordelijk voor de kwaliteit van de training. Lederstudio Academy neemt haar verantwoordelijkheid voor het selecteren van betrouwbare externe partners echter zeer serieus en streeft naar het leveren van een dienstverlening van hoge kwaliteit.

5.     Lederstudio Academy streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.

6.     Lederstudio Academy kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Lederstudio Academy zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden.

 

 

Artikel 9 – Overmacht

Lederstudio Academy is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Lederstudio Acedemy redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,… Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software die Lederstudio Academy gebruikt en die de website naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

In het geval van een dergelijke vertraging kan Lederstudio Academy worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

 

Artikel 9 – Klachten

Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Lederstudio Academy en haar partners geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Lederstudio Academy kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de klant geacht geen klachten te hebben.

 

Artikel 10 –  Intellectueel eigendom

1.     De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de klant verstrekte materialen komen ofwel Lederstudio Academy ofwel de Lederstudio Academy aangestelde externe partners en trainers toe.

2.     Alle door Lederstudio Academy in het kader van de training of event aan de klant verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de klant. Lederstudio Academy verleent de klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van het platform en de content gebruikt te maken op de wijze die voorzien is op het platform en in de beschrijving van de diensten. Het is de klant, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de klant niet toegestaan om op basis van de door of namens Lederstudio Academy verstrekte informatie (trainingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Lederstudio Academy daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

3.     Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendom (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend copyright vermeldingen) te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

Artikel 11 – Online account

1.     Indien de klant wil deelnemen aan een online cursus dient de klant een account aan te maken op de website van Lederstudio Academy. Indien de klant een product wil aankopen op de website van Lederstudio Academy dat enkel bestaat uit digitaal downloadbare documenten, dient de klant een account aan te maken op de website van Lederstudio Academy.

2.     Na het aanmaken van een account geeft de klant toestemming aan Lederstudio Academy om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.

3.     Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient de klant dit binnen de 7 werkdagen per e-mail te melden aan Lederstudio Academy  (info@lederstudio.be).

4.     Om in te kunnen loggen op de website dient de klant zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.

5.     Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld. Bij bewijs of zelfs vermoeden van het delen van het account met derden, heeft Lederstudio Academy het recht de account van de klant te blokkeren, zodat verder gebruik onmogelijk wordt. Lederstudio Academy kan bij overtreding van deze voorwaarden aangifte doen van schending van het auteursrecht, wat kan leiden tot de betaling van een schadevergoeding door de klant die onrechtmatig gegevens uit het programma of informatie over zijn persoonlijke account, login en paswoord deelt met derden. 

6.     Lederstudio Academy is gerechtigd om ten allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg om uw activiteiten in verband met het gebruik van het aanbod (tijdelijk) te beperkten, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan of te weigeren de dienst te verlenen in die (maar niet beperkt daartoe): de klant handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of Lederstudio Academy van mening is dat handeling van de klant kunnen leiden tot schade of aansprakelijkheid ten opzicht van andere gebruikers, Lederstudio Academy, haar medewerkers of derden. 

7.     De klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Lederstudio Academy mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal de afnemer bij het gebruik van de Diensten:

·       geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

·       Geen gebruik maken van het platform om commerciële boodschappen te verspreiden, de eigen activiteiten van de klant aan te bieden of te promoten, andere gebruikers benaderen met marketing- en salesboodschappen 

·       geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

·       geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

·       Geen informatie verspreiden die de goede naam van Lederstudio Academy, de medewerkers of één van de andere gebruikers kunnen schaden

·       niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

·       zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

·       geen op het systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

·       niet op een zodanige wijze gebruikmaken van het Aanbod dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

·       zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) het aanbod aan derden. De klant zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op iedere overeenkomst tussen Lederstudio Academy en klant is het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze algemene voorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brugge zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Lederstudio Academy behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. 

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 


 

Voorwaarden Maatos

Voorwaarden Lederstudio Academy

© 2024 Lederstudio.be - Powered by Maatos